Nejčastějším plnění z povinného ručení je bezesporu plnění za škody na majetku způsobené při provozu motorového vozidla. Jde o škody na vozidle jiného řidiče a ostatním majetku třetích osob, tedy ploty, dopravní značky a podobně. Dále se plní a odškodňuje za bolest či ztížení společenského uplatnění, což představují trvalé následky úrazu. Dalším zajímavým plněním je náhrada za ztrátu výdělku při pracovní neschopnosti, náhrada po skončení pracovní neschopnosti či invaliditě, náhrada za ztrátu důchodu, úhrada za léčení vyplacená zdravotními pojišťovnami a náklady nezbytného, tedy finanční prostředky vynaložené na právní zastupování poškozeného při uplatňování nároku na náhradu škody. To vše je možné z povinného ručení hradit poškozenému.

Aby vznikl nárok na plnění od pojišťovny, je nutné splnit určité požadavky.

Plnění pojišťovnou

Aby vznikl nárok na plnění od pojišťovny, je nutné splnit určité požadavky. Škodná událost nesmí vzniknout jako důsledek vašeho zavinění a musí se samozřejmě odehrát v době trvání daného pojištění. Následně již nic nebrání k uplatnění statutu poškozeného a získání plnění od pojišťovny.

Neplnění pojišťovnou

V přesně vymezených příkladech však pojišťovna není povinna hradit pojistné plnění, jelikož nebyly dodrženy některé náležitosti. Jde o následující situace. Škoda, kterou utrpěl řidič vozidla či osoby s ním žijící ve společné domácnosti, jehož provozem byla daná škoda způsobena. Dále nepodléhá plnění ani škoda na tomto vozidle. To jsou dvě nejčastější situace, kdy pojišťovna odmítá plnit a hradit škodu z povinného ručení.